Privacybeleid

Belangrijkste punten

Deze website https://mias-africa.org (de “Site”) beschermt uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy. Als u vragen heeft over ons Privacybeleid (“Beleid”) met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Door deze site te bezoeken, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Lees dit beleid zorgvuldig door.

U leest welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe deze worden gebruikt en welke rechten u daarbij heeft. Als er voorwaarden in dit beleid staan waarmee u het niet eens bent, sluit dan deze site en maak geen gebruik van de hier geleverde diensten.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie die wordt verwerkt via onze site en mobiele applicaties (“apps”) en/of gerelateerde diensten, verkoop, marketing of activiteiten (hierna de “sites” genoemd). Lees dit privacybeleid zorgvuldig door voordat u besluit uw persoonlijke gegevens te delen.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

Wij verwerken persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt tijdens het gebruik van de sites of apps.

Automatische gegevensverzameling.

De verwerking van Persoonsgegevens vindt automatisch plaats wanneer u de Sites bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie identificeert u niet (bijvoorbeeld uw naam of contactgegevens), maar kan uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalinstellingen, URL’s, apparaatnaam, land, locatie, hoe en wanneer u onze Sites. en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats noodzakelijk voor de veiligheid en functionaliteit van onze Sites en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden. Zoals veel bedrijven verzamelen we informatie met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën.

Hoe wordt deze informatie gebruikt?

De persoonlijke informatie die door cookies wordt verwerkt (zie Cookiebeleid) kan worden gebruikt om verkeer van en naar andere sites te volgen. We gebruiken geen cookies voor persoonlijke identificatie.

Worden uw gegevens gedeeld met anderen?

We delen en onthullen uw persoonlijke informatie alleen met uw toestemming of wanneer:

 • Zoals vereist door de wet. We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als dit nodig is om te voldoen aan de wet, een verzoek van de overheid, een juridische procedure of een gerechtelijk bevel.
 • Vitale belangen en wettelijke rechten. We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als dat nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in gerechtelijke procedures waarbij wij betrokken zijn.
 • Met uw toestemming. Met uw toestemming kunnen wij uw persoonlijke gegevens openbaar maken.

Gebruiken we cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling?

We gebruiken cookies om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde cookies, zie ons Cookiebeleid.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Onze servers staan in Europese datacenters. Als u onze sites buiten Europa bezoekt, houd er dan rekening mee dat uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt door ons en door derden met wie wij samenwerken.

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, hebben deze landen mogelijk geen wetten voor gegevensbescherming of andere wetten die zo uitgebreid zijn als uw land. We zullen echter alle redelijke stappen ondernemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Elke grensoverschrijdende overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte zal gebaseerd zijn op:

 1. standaard gegevensbeschermingsbepalingen aangenomen door de Europese Commissie of relevante gegevensbeschermingsautoriteiten;
 2. een besluit van de Europese Commissie waarin wordt bevestigd dat het derde land in staat is uw persoonsgegevens adequaat te beschermen;
 3. met uw toestemming of andere wettelijke gronden waarvoor wij gerechtigd zijn tot overdracht.

Hoe gaan we om met websites van derden?

Onze Sites kunnen advertenties bevatten van derden die niet aan ons gelieerd zijn en kunnen links bevatten naar andere Sites, online diensten of mobiele applicaties. We kunnen de veiligheid of privacy van informatie die u aan derden verstrekt niet garanderen.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op persoonlijke informatie die door derden wordt verzameld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy- en beveiligingsbeleid van derden. We kunnen de veiligheid van persoonlijke informatie die u deelt met externe leveranciers die andere sites, services of toepassingen promoten die geen verband houden met onze sites, niet garanderen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (bijvoorbeeld fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten), worden uw Persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Als u onze klant bent, moeten we uw persoonlijke gegevens bewaren om te voldoen aan wettelijke en contractuele vereisten. Uw Persoonsgegevens worden vijf jaar bewaard nadat u stopt met het gebruik van onze Diensten.

We bewaren uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, waaronder:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen onder EU/lokale wetten (bijv. antiwitwasverordening of licentieverordening);
 • Het vaststellen of verdedigen van rechtsvorderingen (zoals vorderingen wegens nalatigheid) die tegen ons kunnen worden ingesteld;
 • Voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rechten met betrekking tot genoemde Persoonsgegevens;
 • Onze legitieme belangen bij het uitvoeren van analytisch werk;
 • Voldoen aan de eisen van de bevoegde autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens.

We zullen uw Persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we op dat moment wettelijk verplicht zijn om deze te verwerken, of als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw Persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen uw Persoonsgegevens worden opgeslagen in zekerheid en veilig. ze worden geïsoleerd van verdere verwerking totdat ze kunnen worden verwijderd.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

Alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn genomen om alle Persoonsgegevens die wij op onze websites verwerken te beschermen. We hebben een fraudeafdeling en ultramoderne systemen om verdachte activiteiten op te sporen en te voorkomen. Elk account dat betrokken is bij verdachte activiteiten zal worden verbannen en er zal een grondig onderzoek worden uitgevoerd.

Als u zich als gebruiker zorgen maakt over activiteiten met betrekking tot uw account, zoals transacties die u niet hebt gedaan of onverwachte wijzigingen in uw saldo, neem dan onmiddellijk contact met ons op. We zullen ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, maar houd er rekening mee dat we de volledige veiligheid van het hele internet niet kunnen garanderen. Elke overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Sites is op eigen risico. Deel persoonlijke informatie alleen als het veilig is om dit te doen.

Verzamelen we persoonsgegevens van minderjarigen?

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie en bieden onze diensten niet aan aan personen onder de achttien (18) jaar. Door onze Sites te gebruiken, verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent. Als wordt vastgesteld dat een gebruiker van de Site jonger is dan achttien (18) jaar, wordt een dergelijk account onmiddellijk beëindigd en zullen er stappen worden ondernomen om alle persoonlijke informatie van deze gebruiker onmiddellijk te verwijderen. Als u weet dat wij Persoonsgegevens hebben van personen jonger dan achttien (18) jaar, neem dan contact met ons op via e-mail.

Wat zijn uw privacyrechten?

U hebt bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit kunnen rechten zijn

Toegang vragen en een kopie van uw persoonlijke gegevens verkrijgen

U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen. Bovendien hebt u het recht om te verzoeken dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben, wordt gecorrigeerd of verwijderd, die mogelijk onjuist is of is gewijzigd sinds deze werd verstrekt. Deze verzoeken worden kosteloos verwerkt en kunnen per e-mail worden verzonden.

Verzoek om persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen

U kunt vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld:

 • Persoonlijke informatie is niet vereist voor verzamelingsdoeleinden;
 • U hebt eerder ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens, maar heeft ervoor gekozen deze in te trekken en we hebben geen wettelijke basis voor het gebruik ervan onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
 • Als we geen wettelijke basis kunnen geven voor het voortzetten van de verwerking van persoonsgegevens;
 • Volgens het Privacybeleid hebben we geen wettelijke gronden om door te gaan met het verwerken van uw Persoonsgegevens;
 • Persoonsgegevens moeten worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten;
 • Dit recht is onderworpen aan verplichte bewaartermijnen in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken (“blokkeren” of “verbieden”). Als de verwerking tot u beperkt blijft, worden uw persoonsgegevens nog wel opgeslagen, maar gebruiken wij deze niet meer. We houden een strikt register bij van gebruikers die een aanvraag indienen om het verdere gebruik van hun persoonlijke gegevens te blokkeren om ervoor te zorgen dat ze in de toekomst aan de beperkingen voldoen.

U kunt dit recht uitoefenen in de volgende gevallen:

 1. U maakt bezwaar tegen de juistheid van de Persoonsgegevens (wanneer wij de gegevens verifiëren);
 2. de verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het wissen van Persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van de verwerking;
 3. We hoeven uw Persoonsgegevens niet langer te verwerken, maar u heeft deze nodig om rechten uit te oefenen of u te verdedigen tegen juridische claims;
 4. wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, maar u maakt bezwaar en terwijl wij controleren of er gronden zijn om de gegevens verder te verwerken.

Acceptatie van persoonsgegevens

U hebt het recht om de door u verstrekte Persoonsgegevens in een standaard geautomatiseerd formaat te ontvangen. Hierdoor kunt u gegevens extraheren en hergebruiken zoals u dat wilt. Dit is echter geen algemeen recht en ontstaat alleen bij de verwerking van uw Persoonsgegevens:

om de voorwaarden van de overeenkomst uit te voeren op basis van uw toestemming of indien nodig;
wanneer de gegevens alleen aan automatische verwerking worden onderworpen.

U kunt ons per e-mail een verzoek om informatie sturen.

Intrekking van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Alle verzoeken om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, worden behandeld in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de annulering.

Als u in de Europese Economische Ruimte woont en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Hun contactgegevens zijn te vinden via de volgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Cookies en andere technologieën

De meeste websites gebruiken standaard cookies. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u in uw browserinstellingen cookies verwijderen of weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit van invloed zijn op de correcte weergave van de Sites en de daarop aangeboden diensten. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

Is dit privacybeleid bijgewerkt?

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De bijgewerkte versie wordt gepubliceerd en is van kracht zodra deze online beschikbaar is. Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht, kan een bericht van de nieuwe versie op de hoofdpagina van de site worden geplaatst of rechtstreeks naar u worden verzonden. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te bekijken voor de laatste updates met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke informatie.

Hoe kunt u contact met ons opnemen over dit privacybeleid?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail.